Oferta żłobka
Czesne
Czesne
Czesne

Projekty


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie; Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17, realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.

Celem projektu jest zwiększenie w Gminie Rokietnica aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Rokietnica liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada stworzenie we wsi Mrowino 20 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od października 2017 do września 2018 opieką żłobkową 20 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Rokietnica i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Kto może się zgłosić?

Osoby (Rodzice/Opiekunowie Prawni) opiekujące się Dzieckiem do lat 3 zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Rokietnica i będące w trakcie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem, tj. na urlopie  macierzyńskim / tacierzyńskim, rodzicielskim  lub wychowawczym.

Jak się zgłosić?

Szczegóły zasad rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajdują się na stronie www.leśnachatka.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

  1. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
  2. przesłać pocztą na adres: „Leśna Chatka”, ul. Południowa 23, 62-090 Mrowino (decyduje data wpływu do Biura Projektu) LUB
  3. przesłać na adres mailowy: lesna.chatka@op.pl (do godz. 10.00 dnia 29.IX.17r) LUB
  4. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23               podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
  • 16 września 2017r.  /SOBOTA/ - w godzinach: od  7:00 do 15:00
  • 17 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00
  • 23 września 2017r.  /SOBOTA/ -  w godzinach: od  7:00 do 15:00
  • 24 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00

 

POCZĄTEK REKRUTACJI: 11 września 2017 r.
KONIEC REKRUTACJI: 29 września  2017 r., godz. 10.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w piątek 29 września 2017 r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie informacji na drzwiach zewnętrznych Biura Projektu w Mrowinie, ul. Południowa 23.

Dzieci przyjętych do udziału w projekcie Osób zostaną objęte opiekę żłobkową od poniedziałku  2 października 2017 r.
 
S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y !!!

Do pobrania: