Oferta żłobka
Czesne
Czesne
Czesne

Projekty


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy do udziału w projekcie  pn. „Nowe Przedszkole w Mrowinie – dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka”, Nr projektu RPWP.08.01.01-30-0084/17 realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.

Celem Projektu jest  zwiększenie do 2019 r. liczby trwałych i wysokiej jakości nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla Dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dla DZ niepełnosprawnych) oraz wzrost wysokiej jakości oferty nauczania na poziomie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Rokietnica poprzez utworzenie we wsi Mrowino w OWP „Leśna Chatka” 70 nowych miejsc przedszkolnych dla Dziewczynek i Chłopców w wieku 3-4 lat(w tym 5 miejsc dla DZ npł), objęcie tych DZ   edukacją przedszkolną, a także podniesienie wiedzy i kompetencji tych Dzieci (w tym o specjalnych potrzebach) poprzez umożliwienie im dostępu do dedykowanej oferty edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Kto może się zgłosić?

Dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Rokietnica (wlkp.).

W ramach projektu dysponujemy liczbą 70 miejsc z czego minimum 5 jest przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych.

Jak się zgłosić?

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

 1. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
 2. przesłać pocztą na adres: „Leśna Chatka”, ul. Południowa 23, 62-090 Mrowino (decyduje data wpływu do Biura Projektu) LUB
 3. przesłać na adres mailowy: lesna.chatka@op.pl (do godz. 10.00 dnia 29.IX.17r) LUB
 4. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23               podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:

a.         Od dnia 6 sierpnia 2018 roku rozpocznie się rekrutacja do udziału w Projekcie poprzez upublicznienie informacji o naborze na  terenie Gminy Rokietnica.

b.         Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem  w Projekcie w formie kompletu dokumentów określonych w pkt. III. 3 a-c  przyjmowane będą w Biurze Projektu w okresie od dnia  6 sierpnia 2018r.  do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00  oraz osobiście podczas  2 dyżurów weekendowych  w dniach:

·         18 sierpnia /SOBOTA/         od godz. 7.00 do 15.00

·         19 sierpnia /NIEDZIELA/    od godz. 16.00 do 20.00

·         25 sierpnia /SOBOTA/         od godz. 7.00 do 15.00

·         26 sierpnia /NIEDZIELA/    od godz. 16.00 do 20.00

 O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Dzieci przyjęte do udziału w projekcie zostaną objęte edukacją przedszkolną od poniedziałku  3 września 2018 r.

REKRUTACJA TRWA!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie; Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17, realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.

Celem projektu jest zwiększenie w Gminie Rokietnica aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Rokietnica liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada stworzenie we wsi Mrowino 20 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od października 2017 do września 2018 opieką żłobkową 20 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Rokietnica i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Kto może się zgłosić?

Osoby (Rodzice/Opiekunowie Prawni) opiekujące się Dzieckiem do lat 3 zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Rokietnica i będące w trakcie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem, tj. na urlopie  macierzyńskim / tacierzyńskim, rodzicielskim  lub wychowawczym.

Jak się zgłosić?

Szczegóły zasad rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajdują się na stronie www.leśnachatka.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

 1. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
 2. przesłać pocztą na adres: „Leśna Chatka”, ul. Południowa 23, 62-090 Mrowino (decyduje data wpływu do Biura Projektu) LUB
 3. przesłać na adres mailowy: lesna.chatka@op.pl (do godz. 10.00 dnia 29.IX.17r) LUB
 4. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23               podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
 • 16 września 2017r.  /SOBOTA/ - w godzinach: od  7:00 do 15:00
 • 17 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00
 • 23 września 2017r.  /SOBOTA/ -  w godzinach: od  7:00 do 15:00
 • 24 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00

 

POCZĄTEK REKRUTACJI: 11 września 2017 r.
KONIEC REKRUTACJI: 29 września  2017 r., godz. 10.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w piątek 29 września 2017 r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie informacji na drzwiach zewnętrznych Biura Projektu w Mrowinie, ul. Południowa 23.

Dzieci przyjętych do udziału w projekcie Osób zostaną objęte opiekę żłobkową od poniedziałku  2 października 2017 r.
 
S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y !!!

Do pobrania: